Duurzaamheid

De duurzame bedrijfsvoering
van Schadenberg Groep

De duurzame toekomst bouwen we samen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn niet meer uit de maatschappij weg te denken. Ook bij Schadenberg Groep zijn wij ons bewust van onze impact op mens en milieu. Om een positieve bijdrage te leveren aan een betere wereld en onze impact op de planeet tot een minimum te beperken, is een duurzame bedrijfsvoering verankerd in al onze bedrijfsprocessen. Wij geven hier onder meer invulling aan door innovatieve, effectieve en toekomstbestendige manieren te vinden om de ecologische footprint van de activiteiten van onze business units te verkleinen. Dit doen wij onder meer door onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van emissieloos werken, maatschappelijk verantwoord inkopen en het verminderen en scheiden van afval.

Met onze expertise bieden we klantgerichte en ontzorgende oplossingen, waarbij groene en klimaatbestendige bouwconcepten centraal staan. De huidige energietransitie in Nederland biedt ons kansen voor bijvoorbeeld het aanleggen van duurzame daken, tuinen en installaties. De duurzame toekomst bouwen we samen.

Duurzaamheids­transitie

Als Schadenberg Groep zijn we ons bewust van het feit dat wij ons in een duurzaamheidstransitie bevinden. CO2-reductie en emissieloos bouwen zitten op het gebied van materieel in de lift. Het is onze ambitie om circulariteit in materiaal en natuurinclusief bouwen te bevorderen. Dit houdt in dat we extra aandacht hebben voor de impact van materialen en aan, bij of in gebouwen, bewust ruimte maken voor de natuur, zodat er in stedelijke gebieden meer verschillende dier- en plantensoorten kunnen leven. Dit doen wij op basis van de drie pijlers van duurzaamheid: People, Planet en Profit. Door de wisselwerking hiervan in te zetten vanuit onze intrinsieke motivatie, kunnen we bij Schadenberg Groep bijdragen aan een duurzamere toekomst, een positieve maatschappelijke impact maken en nieuwe kansen voor groei creëren.

Op welke manieren draagt Schadenberg Groep bij aan verduurzaming?

 • CO2-reductie
 • Emissieloos werken
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
 • Verminderen en scheiden van afval op de bouwplaats
 • Streven naar circulariteit in materiaal
 • Streven naar natuurinclusief bouwen

Reductie van CO2, stikstof en PFAS

Voor de huidige en toekomstige generaties is het van belang om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals stikstof en PFAS te verminderen. Daarom is Schadenberg Groep sinds 2022 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder en het CO2 Bewust Certificaat. Onze uitstoot van CO2 is vastgelegd in een CO2-Voetafdruk, die de totale uitstoot van de broeikasgassen die door onze organisatie wordt veroorzaakt in kaart brengt. Ook nemen wij actief deel aan het keteninitiatief Platform Milieubarometer West-Friesland. Om de CO2-uitstoot van Schadenberg Groep te reduceren, hebben we doelstellingen met passende maatregelen bepaald.

Om het bewustzijn, het draagvlak en de kans van slagen te vergroten, houden we onze medewerkers elk half jaar op de hoogte van de hoeveelheid energie die wij verbruiken, het aantal kg CO2 dat we daarmee uitstoten en de voortgang van onze doelstellingen en maatregelen.

Welke maatregelen hebben wij genomen om CO2-uitstoot te verminderen?

 • Verduurzaming van ons wagenpark
 • Aanschaf en huur van duurzame machines en materieel
 • Inkoop van groene stroom
 • Stimuleren Het Nieuwe Draaien en Het Nieuwe Rijden

De CO2-doelstellingen van Schadenberg Groep:

 • Scope 1: In 2027 wil Schadenberg Groep ten opzichte van 2021 25 procent minder CO2 uitstoten per € omzet.
 • Scope 2: In 2027 wil Schadenberg Groep ten opzichte van 2021 geen CO2 uitstoten per € omzet.

Emissieloos werken

Schadenberg Groep maakt werk van minder vervuiling. In 2026 voldoen we aan de normering voor emissieloos werken. Met financieel economisch verantwoorde investeringen laten we ons wagenpark en de inventaris minimale stikstof uitstoten. Ook gaan we in de periode naar 2026 onderzoeken hoe we ook in het primaire proces mogelijkheden creëren om het niveau van vervuiling te verlagen. Tegen 2026 werken wij in overeenstemming met de normen voor emissievrij werken. Dit bereiken we onder andere door ons wagenpark binnen vijf jaar om te schakelen naar elektrische modellen. Deze stap resulteert in een aanzienlijke verlaging van onze CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan een schonere en groenere toekomst.

Anno 2024 is 36 procent van onze voertuigen op geel kenteken elektrisch / hybride.

Het Nieuwe Draaien en Het Nieuwe Rijden

Als bijdrage aan onze doelen voor de CO2-Prestatieladder stimuleren we bij Schadenberg Groep Het Nieuwe Draaien en Het Nieuwe Rijden. Deze initiatieven geven inzicht in het brandstofverbruik van machines en voertuigen en bieden daarmee mogelijkheden voor CO2-reductie en kostenbesparing. We geven hier uitvoering aan door training van onze medewerkers, inzet van de juiste vermogens en brandstof-efficiënt onderhoud. Daarnaast voorkomen wij stationair draaien, laten wij motoren uitschakelen bij stilstand van langer dan één minuut en zetten wij de verwarming lager.

Minder verspilling

Ook maken we bij Schadenberg Groep werk van minder verspilling. We trachten om onze inkoop in 2026 voor 50 procent circulair te laten zijn. Dit impliceert dat we grondstoffen hergebruiken en materiaal uit andere projecten inzetten. De afvalstroom op de bouwplaats gaan we beperken. Verder hebben we aandacht voor biodiversiteit en hemelwater op onze projecten. Kortom, bij Schadenberg Groep denken en doen we Groen en Blauw.