Saneringen

In Nederland is hergebruik van ruimte en grond een essentieel onderdeel in alle plannen voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Slopen van bestaande gebouwen en opstallen gaat helaas vaak gepaard met bodemverontreiniging en het vrijkomen van ondeugdelijke materialen.

Het verwijderen en afvoeren van stoffen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid dient op een bekwame wijze te geschieden.

Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van saneringen conform de BRL 7000. Inmiddels hebben wij diverse grote en kleine saneringen uitgevoerd.