Ondertekening civiele aannemingsovereenkomst Pioenhof Hensbroek

Aan Julianaweg 1 in Hensbroek verrijst Pioenhof, een ontwikkeling van agrarische bestemming naar woningbouw op het voormalige ‘Landje van Mak’. In opdracht van vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan mag Schadenberg Infratechniek het openbaar gebied bouw- en woonrijp maken. Onlangs werd de civiele aannemingsovereenkomst getekend door adjunct-directeur van Timpaan John Noordeloos en algemeen directeur van Schadenberg Groep Janne van Excel. Begin september starten de werkzaamheden.

Divers project dat zoveel mogelijk inwoners aanspreekt

Met Pioenhof heeft Timpaan een bijzonder divers project in de verkoop gebracht dat zoveel mogelijk inwoners aanspreekt. Het bestaat in totaal uit 46 nieuwbouwwoningen: Smartwoningen, sociale huurwoningen, rijwoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en een aantal vrije kavels. De woningen zijn ontworpen door Rietvink Architecten. Henselmans en Vastbouw zijn de bouwkundig aannemers van Pioenhof.

Bouwteam civiele werkzaamheden

Vooruitlopend op het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst is Schadenberg Groep vorig jaar begonnen om het ontwerp van het bouw- en woonrijpmaken in een bouwteam op te stellen. Samen met HB Adviesbureau is het ontwerp in overleg met Timpaan en de gemeente Koggenland uitgewerkt.

Civieltechnische werkzaamheden

De civieltechnische werkzaamheden zullen door Schadenberg Infratechniek worden uitgevoerd. In de eerste fase worden de waterpartijen gegraven en worden het riool en de bouwwegen aangelegd. De aanleg van de nutsvoorzieningen worden door Schadenberg Plaisier verzorgd. Nadat de bouw gereed is, zal de definitieve inrichting van de wegen, voetpaden en parkeervakken worden aangelegd.

In opdracht van de gemeente Hoorn is Schadenberg Infratechniek onlangs gestart met het bouwrijp maken van Zonnesteen 1, voorheen de oude hockeyvelden Nieuwe Steen 9 in Hoorn. Op deze locatie wordt gewerkt aan de toekomstige ontwikkeling van tachtig sociale huurwoningen en 60 middeldure woningen. Ook komt er een IKEC, ofwel een Integraal Kind en Expertise Centrum.

Onze vakmensen zijn dit project gestart met het verwijderen van de kunstgrasmatten op de hockeyvelden en de ondergrond van lavastenen. Bij het bouwrijp maken van het terrein komen onder andere het aanleggen van bouwwegen, het graven van watergangen en het aanleggen van riolering aan bod. Een mooi project dat van grote betekenis is bij het creëren van een plek om te wonen, leren en leven in de wijk Nieuwe Steen.

Lees hier meer over Zonnesteen 1 in Hoorn.

Voor de gemeente Amsterdam is Schadenberg Infratechniek sinds april 2023 een van de tien SOK 2.0 partners voor het onderdeel elementenverharding. Wij voeren deze werkzaamheden uit in samenwerking met Schot Infra en Floris Infra in de combinatie genaamd de Klinqers. Wij hebben in de openbare aanbesteding het perceel West gewonnen, waarbinnen de stadsdelen Oud-West, de Baarsjes, Bos en Lommer en Westerpark vallen.

De werkzaamheden die binnen de SOK 2.0 worden uitgevoerd bestaan uit drie onderdelen:

  • Dagelijks klein onderhoud waaronder het herstraten van stoeptegels en rechtzetten van verkeerspaaltjes;
  • Hoormeldingen: het dichtstraten van de sleuven voor nutsbedrijven;
  • Omvangrijkere projecten op het gebied van onderhoud van de elementenverhardingen. Na de bouwvak starten we bijvoorbeeld met het herstraten van de Van Spilbergenstraat.

Emissieloos materieel

Binnen de SOK 2.0 (samenwerkingsovereenkomst) staan duurzaamheid en circulariteit centraal. Bestratingsmateriaal zal zo veel mogelijk in de projecten hergebruikt worden. Om de werkzaamheden duurzaam uit te voeren, is het werken met emissieloos materieel verplicht. Zo rijden we met elektrische bestelwagens naar het project en maken we gebruik van elektrische trilplaten om de ondergrond te verdichten. Geleidelijk gaan we ook groter emissieloos materieel inzetten, zoals elektrische shovels en elektrische vrachtwagens. Dit materieel dienen we in de looptijd van de overeenkomst in te voeren. Voor het emissieloos werken voorziet Groene BouwKracht© ons van het juiste materieel. Ook in dit verhuurbedrijf hebben Schadenberg Infratechniek, Schot Infra en Floris Infra de krachten gebundeld.

Kick-off SOK 2.0

Begin juni heeft de gemeente Amsterdam in het Volkshotel in Amsterdam een kick-off gehouden met alle SOK-partners. Gerben Floris van Floris Infra, Erik van der Maat van Schot Infra en bedrijfsleider van Schadenberg Infratechniek Richard Smallegange, hebben namens de combinatie Schot-Floris-Schadenberg de SOK 2.0 ondertekend.

In de dorpskern van Abbekerk – op de plek van het voormalig restaurant het Nieuwe Bonte Paard, de natuurijsbaan en de gemeentewerf – worden zevenendertig gasloze, energiezuinige en duurzame appartementen en woningen gebouwd. In opdracht van de gemeente Medemblik zal Schadenberg Infratechniek het terrein voor het nieuwbouwplan bouwrijp maken en gaat Schadenberg Plaisier namens de nutsbedrijven, de nutsvoorzieningen aanleggen.

Eerder dit jaar hebben wij de saneringswerkzaamheden van de licht verontreinigde grond uitgevoerd. Binnenkort starten onze vakmensen met het bouwrijp maken van het terrein, inclusief het grondwerk en de aanleg van de bouwwegen en de riolering. Schadenberg Plaisier zal de waterleidingen en de elektriciteitskabels aanleggen. Dit project is een mooi voorbeeld van werkzaamheden die we in multidisciplinaire projecten uitvoeren.

Lees hier meer over het project Het Bonte Paard in Abbekerk.

Op de nieuwe oeverdijk in Hoorn ligt het grootste aan een meer gelegen stadsstrand van Nederland, van ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang. Dit veelzijdige nieuwe recreatiegebied biedt een prachtige plek om te wandelen, sporten, spelen en zwemmen in het Markeermeer. Met de aanleg van riolering, kabels en leidingen, mochten Schadenberg Infratechniek en Schadenberg Plaisier een rol spelen in de totstandkoming van dit iconische project met een grote regiofunctie.

De Alliantie Markermeerdijken startte in oktober 2019 met het opspuiten van de eerste laag van de oeverdijk voor de kust van Hoorn, gevolgd door de tweede laag in april 2020. In het voorjaar van 2022 startte de gemeente met de aanleg van het stadsstrand, dat is gelegen op een unieke plek tussen de Galgenbocht en Schouwburg Het Park. Onlangs is de eerste fase opgeleverd.

Aanleg kabels en leidingen voor de horecavoorzieningen

De vakmensen van Schadenberg Infratechniek en Schadenberg Plaisier hebben in een combiproject de riolering, waterleidingen en elektriciteitskabels voor de aansluiting van de locatie van de foodtruck en het paviljoen bij de Galgenbocht aangelegd. Om het riool, de kabels en de leidingen aan te sluiten op de bestaande netwerken, is een doorsteek gemaakt door de dijk richting de Grote Waal. In een later stadium zijn in samenwerking met Klaver Infratechniek diverse werkzaamheden verricht voor het aanleggen van de openbare verlichting.

Ontdek Stadsstrand Hoorn.

Civiel360 Noord-Holland is een samenwerkingsinitiatief van de ingenieursbureaus Sophia Engineering en HB Adviesbureau, infra-aannemers GP Groot en K_Dekker bouw & infra en de gemeente Dijk en Waard, de BUCH gemeenten, gemeente Purmerend, gemeente Zaanstad en gemeente Hoorn. Ook Schadenberg Infra participeert in dit initiatief vanuit de infradriehoek, dat honderd procent is gericht op de ontwikkeling van future-fitte studenten, starters en young professionals.

Deze aanstormende talenten krijgen met dit tweejarige ontwikkeltraject de kans om werkervaring op te doen bij een ingenieursbureau, bij een aannemer en bij een gemeente: drie hoofdspelers in de infrabranche. Zij komen drie keer acht maanden werken bij een hoofdspeler. Daar ontdekken zij waar ze goed in zijn, waar ze energie van krijgen en welke rollen daarbij passen. Kleur bekennen is dus nog niet nodig, want pas na twee jaar kiezen zij voor de professie en de werkgever waar ze het meest enthousiast over zijn. Deze toekomstige werkgever kan ook buiten de samenwerking liggen. Tegelijkertijd leren de trainees de drie perspectieven te begrijpen. Hiermee leggen zij een stevig fundament voor hun verdere ontwikkeling en leren ze op een professionele manier om samen te werken in de keten.

Voor meer informatie over Civiel360 kunt u contact opnemen met onze Specialist Arbeidsmarktcommunicatie & Recruitment Chris Reuvecamp op telefoonnummer 0228 – 541225.

Met verschillende projecten zorgt gemeente Hoorn ervoor dat het Venenlaankwartier in Hoorn ook in de toekomst een wijk is waar het goed wonen, werken en samenleven is. Schadenberg Water & Civiel is hier bezig met het vernieuwen van de waterleidingen en Schadenberg Infratechniek (binnen de combinatie Hoorn2020) is begonnen met het vervangen van het riool en het aanbrengen van nieuw straatwerk.

Het Venenlaankwartier is een karakteristieke wijk in Hoorn die tot een van de eerste stadsuitbreidingen buiten de stadsgrachten van de binnenstad behoort. Tegenwoordig is de wijk een belangrijke doorvoerroute tussen het centrum en de Kersenboogerd. Deze en andere aspecten maken het uitdagend om de werkzaamheden uit te voeren.

Uitdagend project
Onderdelen van het riool dat vervangen moet worden, liggen op meer dan drie meter diepte.Dit brengt de nodige risico’s met zich mee voor werknemers en omwonenden. Daarnaast is er sprake van een slechte ondergrond, waardoor het bijzondere aandacht vergt om schade en overlast bij de buurtbewoners te voorkomen. De straten zijn erg krap zijn wat het complex maakt om de aanvoer van de materialen, maar ook het parkeren van de bewoners goed te organiseren. Tevens is er weinig ruimte om met groot materieel zoals kranen te werken. Dankzij de nauwkeurige werkwijze van onze vakmensen en de plannen die in nauw overleg met de bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk zijn uitgewerkt, verloopt het project in het Venenlaankwartier volledig naar wens.

Wij voeren de werkzaamheden in het Hoornse Venenlaankwartier uit in opdracht van de gemeente Hoorn. De provincie Noord-Holland is medefinancier van het eerste project V01.

Lees hier meer over de werkzaamheden in het Venenlaankwartier.

Samen met netbeheerders PWN, Waternet en Liander en aannemers Van Voskuilen Infratechniek B.V. en Quint & van Ginkel B.V, heeft Schadenberg Groep onlangs een meerjarig contract getekend om het energie- en waternet in Noord-Holland op een duurzame manier klaar te maken voor de toekomst. Het gebied binnen de provincie is onderverdeeld in drie percelen en het werk wordt gecoördineerd vanuit het samenwerkingsverband Combi Infra Noord-Holland (CINH).

Stevige woningbouwopgave

Met name door de stevige woningbouwopgave neemt de vraag naar aansluitingen op het elektriciteits- en waternet sterk toe. Alle woningen en bedrijven moeten hierop worden aangesloten en door de toenemende vraag moeten ook de onderliggende netten worden aangepakt. CINH zal op jaarbasis circa 17.000 nieuwe verzoeken voor (aanpassingen van) huisaansluitingen verwerken en zo’n 300 projecten aan hoofdleidingen realiseren. Het werk bestaat onder andere uit het aanleggen van het distributienetwerk en het vervangen van een deel van de bestaande ondergrondse infrastructuur. Dat is nodig om aan de vraag naar energie en water te kunnen blijven voldoen. Daarnaast wordt hiermee de kwaliteit van het waterleidingnet verhoogd, waardoor klanten minder storingen ervaren.

Hoge mate van klanttevredenheid

Als strategisch partners zetten we samen met de netbeheerders en de andere aannemers volop in op een slimme samenwerking en stevige duurzaamheidsambities. Daarnaast richten we ons in het nieuwe samenwerkingscontract op de totstandkoming van een hoge mate van klanttevredenheid. Door werkzaamheden te combineren, voorkomen we dubbel werk en zetten we schaars technisch personeel efficiënt in. Door de straat voor de gecombineerde aanleg van water, elektriciteit en gas maar één keer open te breken, wordt de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt.

Combiprojecten

Waar voorheen alleen nieuwbouwprojecten gezamenlijk werden opgepakt, zullen we nu ook saneringen (vervanging van bestaande kabels en leidingen) en reconstructies in combiprojecten realiseren. Hierdoor kunnen we spreken van een win-win-situatie. Door werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren, voorkomen we dat de sleuf in de straat vaker open moet en worden maatschappelijke kosten verlaagd.

We zien ernaar uit om de mouwen binnenkort gezamenlijk op te stropen en de uitdagingen voor een duurzame toekomst van het energie- en waternet aan te gaan!

Voor meer informatie over Combi Infra Noord-Holland: cinh.nl

Op de plek van het voormalig Philipsterrein ontstaat een bijzonder stukje Hoorn; Holenkwartier. Met respect voor het industriële verleden en met behoud van de kenmerkende fabriekshallen, wordt het Holenkwartier een vernieuwende stadswijk met een mix aan wonen, werken, cultuur en ontspannen.

In opdracht van projectontwikkelaar Terra Marique en bouwer Scholtens Bouw hebben Schadenberg Infratechniek en Schadenberg Plaiser verschillende werkzaamheden verricht voor het bouw- en woonrijp maken van de eerste fase van het Holenkwartier. De werkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van (o.a.) de nutsvoorzieningen, riolering, drainage, bestrating, beplanting en openbare verlichting.

Op 16 juni was er een feestelijke bijeenkomst voor alle betrokken partijen en (toekomstige) bewoners om de oplevering van de eerste fase en verhuizing naar deze prachtige nieuwe woonwijk te vieren!

Rond de zomervakantie start de verkoop van de volgende fase. Kijk voor meer informatie op www.holenkwartier.nl.

Tussen Hoorn en Enkhuizen ligt het dorp Hem, te midden van kleurrijke bollenvelden en uitgestrekte weilanden. Op deze mooie plek worden onder de naam De Overhaal 34 prachtige woonhuizen gebouwd. Dit project van USP Vastgoed bestaat uit twaalf ruime twee-onder-één-kapwoningen, drie gelijkvloerse seniorenwoningen, tien aantrekkelijke starterswoningen en vijf zelfbouwkavels.

Schadenberg Infratechniek is hier gestart met het bouwrijp maken van de grond, en zal later ook de riolering op dit project aanleggen.

Bekijk voor meer informatie: www.deoverhaalinhem.nl

Riolering-aanleggen-De-Overhaal Riolering aanleggen De Overhaal Riolering aanleggen De Overhaal Riolering aanleggen De Overhaal

Bij Schadenberg Groep maken we jong talent graag enthousiast

Dat je daar wat ons betreft niet vroeg genoeg mee kunt beginnen, heeft onze collega Sander Been – vakkundig stratenmaker bij Schadenberg Infratechniek – onlangs laten zien. Hij bezocht OBS ‘t Span in Den Oever waar zijn zoon op school zit.

Hij heeft de kinderen een rondleiding in zijn werkbus gegeven en uitgebreid uitgelegd hoe leuk het is om te straten. Dit prachtige initiatief waarmee Sander jongeren enthousiast heeft gemaakt om later mooie dingen met hun handen te maken, werd extra goed ontvangen omdat het op ‘t Span de Maand van de Bouw was.

Wethouder Nico Schimmel van gemeente Gooise Meren heeft onlangs het officiële startsein gegeven voor de grootschalige metamorfose van de voormalige Schoutenwerf in Muiden. Samen met vastgoedontwikkelaar New Cheese Development, investeringsmaatschappij Egeria en aannemer Scholtens Bouw, zette Schimmel de eerste schep in de grond die de start van de transformatie markeert.

De ontwikkeling omvat 57 woningen, inclusief een ondergrondse parkeergarage en een jachthaven. Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden zijn de vakmensen van Schadenberg Infratechniek van start gegaan met de saneringswerkzaamheden.

Bekijk meer interessante projecten: /referenties-infratechniek